اعلام تنفیذ موافقت‌ بند(ج-5) ردیف (1) دستورالعمل اجرائی قبلی دیون بلامحل مربوط ب

اعلام تنفیذ موافقت‌ بند(ج-5) ردیف (1) دستورالعمل اجرائی قبلی دیون بلامحل مربوط به وزارت امور خارجه، با توجه به بند(ح) ماده (2) دستورالعمل اجرائی جدید منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394

در اجرای نامه شماره 70427/56 مورخ 22/4/1394 جناب آقای دکتر اکرمی، معاون محترم نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور، موافقت اخذشده وزارت امور خارجه که براساس بند (ج-5) ردیف (1) دستورالعمل اجرائی قبلی مربوط به دیون بلامحل که تا قبل از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اجرائی جدید منضم به بخشنامه شماره 49666/56 مورخ 24/3/1394 صادر شده و فاقد محدودیت زمانی می‌باشند، به موجب نامه شماره 87368/56 مورخ 14/5/1394 تنفیذ شد تا به استناد بند (ح) ماده (2) دستورالعمل اخیرالذکر مورد استفاده و بهره‌برداری در کمیسیون بررسی دیون بلامحل قرار گیرد.

/ 0 نظر / 73 بازدید