بخشنامه بودجه سال 1395 کل کشور

برای دریافت فایل متن بخشنامه ، اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت فایل سقف بخشنامه پیوست 1، اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت فایل پیوست 2، اینجا کلیک نمائید . 

برای دریافت فایل ضوابط مالی پیوست 3، اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت فایل دستور بودجه (پیوست 4) ، اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت فایل دستورالعمل هزینه ای ، اینجا کلیک نمائید .

برای دریافت فایل فایل طبقه بندی هزینه ای، اینجا کلیک نمائید .

براب دریافت فایل دستور برنامه ، اینجا کلیک نمائید

برای دریافت فایل بودجه شرکتهای دولتی ، اینجا کلیک نمائید

/ 0 نظر / 123 بازدید