اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران

فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٥ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

آیین نامه نحوه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان

آیین نامه نحوه فوق العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان(تصویب نامه شماره 144206/ت53143 ه مورخ 1395/11/18 هیئت محترم وزیران)

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٦:٥٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 200/95/83 مورخ 1395/11/10 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 200/95/83 مورخ 1395/11/10 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه اعمال مقررات مالیات بر ارزش افزوده در موارد عدم احراز انجام معامله پس از صدور فاکتور و یا پیش فاکتور

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:٢٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

اصلاح ماده 12 ضوابط_اجرایی قانون بودجه سال 95

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 12 ضوابط_اجرایی قانون بودجه سال 95 کل کشور ، موضوع تصویبنامه شماره 33267/ ت52982ه مورخ 22 خرداد 95 و اصلاحات بعدی آن

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:۱٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

عیدی سال 1395

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه  کشور درمورد نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:۱۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

آیین‌نامه فوق‌العاده نوبت کاری و هزینه جابه‌جایی محل خدمت کارمندان

این مصوبه در تاریخ 13 بهمن 1395 به تصویب رسیده است ولی همچنان ابلاغ رسمی نشده است. احتمال کمی تغییر یا اصلاح در متن می رود.

هیئت وزیران در جلسه ..... بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد بند (7) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- آیین نامه فوق ­العاده نوبت کاری و هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود:

الف- فوق العاده نوبت کاری:

ماده 1- فوق العاده نوبت کاری به متصدیان مشاغلی پرداخت می گردد که در نوبت های غیرمتعارف ساعات اداری به صورت تمام وقت و مستمر ملزم به انجام وظیفه می باشند. نوبت های غیرمتعارف فوق عبارتند از:

1- یک نوبتی دایم (شب تا صبح)

2- دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)

3- سه نوبتی منظم چرخشی (صبح تا عصر - عصر تا شب - شب تا صبح)

4- دو نوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح)

5- دو نوبتی منظم (شب تا صبح- صبح تا عصر)

6- یک نوبتی دایم (عصر تا شب)

7- ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب

ماده 2- فوق العاده نوبت کاری برای موارد مذکور در ماده (1) به شرح زیر به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد:

1- یک نوبتی دایم (شب تا صبح) معادل ریالی (20) درصد حق شغل کارمند

2- دو نوبتی چرخشی منظم (صبح تا عصر- شب تا صبح) معادل ریالی (18) درصد حق شغل کارمند

3- سه نوبتی منظم چرخشی (صبح تا عصر - عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی (16) درصد حق شغل کارمند

4- دو نوبتی منظم (عصر تا شب- شب تا صبح) معادل ریالی (14) درصد حق شغل کارمند

5- دو نوبتی منظم (شب تا صبح - صبح تا عصر) معادل ریالی (14) درصد حق شغل کارمند

6- یک نوبتی دایم (عصر تا شب) معادل ریالی (10) درصد حق شغل کارمند

7- ترکیب و یا چند حالت از حالات فوق به صورت متناوب معادل ریالی (15) درصد حق شغل کارمند

ماده 3- کارمندانی که به صورت غیرمنظم و بر حسب نوبت به صورت کشیک یا عناوین مشابه آن در هر یک از حالات زمانی عهده دار انجام مسئولیتهای محوله باشند مشمول پرداخت فوق العاده نوبت کاری نبوده و با رعایت مقررات مربوط از فوق العاده اضافه کار ساعتی برخوردار خواهد بود.

ب - نحوه پرداخت هزینه جابجایی محل خدمت کارمندان:

ماده 4- هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور به کارمندان رسمی و پیمانی تعلق خواهد گرفت که به موجب حکم رسمی محل جغرافیایی خدمت آنان به تشخیص دستگاه اجرایی از یک شهرستان به شهرستان دیگر تغییر یابد. مبلغ ریالی هزینه مذکور بر مبنای کوتاهترین فاصله زمینی اعلام شده بین دو محل توسط وزارت راه و شهرسازی بابت شخص کارمند و افراد تحت تکفل به ازاء هر نفر برای هر کیلومتر مشروط به اینکه از وسیله نقلیه دولتی استفاده ننماید معادل یک دوم ضریب حقوق سالانه موضوع ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت است.

تعداد نفرات ضربدر مسافت طی شده (کیلومتر) ضربدر 1/2 ضریب حقوق سالانه - هزینه جابجایی محل خدمت در داخل کشور

تبصره- به کارمندی که همسر او در یکی از دستگاههای مشمول این آیین نامه اشتغال دارد هزینه جابجایی محل خدمت از بابت همسر شاغل پرداخت نخواهد شد.

ماده 5- به کارمندانی که به تشخیص دستگاه اجرایی براساس مفاد این آیین نامه محل جغرافیایی خدمت آنان تغییر می کند علاوه بر هزینه جابجایی محل خدمت مقرر در ماده ( )4برای جبران هزینه های ناشی از حمل وسایل و اثاثیه زندگی آنان به محل جدید خدمت در صورتی که فاصله محل جدید خدمت از محل قبلی تا یکصد و پنجاه کیلومتر باشد. معادل نصف و در صورتی که بیش از فاصله مذکور باشد معادل یک ماه تمام حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر پرداخت می شود.

ماده 6- پرداخت هزینه های جابجایی محل خدمت کارمندان در صورت جابجایی از یک دستگاه اجرایی به دستگاه اجرایی دیگر توسط محل خدمت دستگاه جدید کارمند پرداخت می شود.

ماده 7- پرداخت فوق العاده نوبت کاری و هزینه های موضوع این آیین نامه منوط به پیش بینی بارمالی آن در بودجه سالانه دستگاه های اجرایی می باشد.

ماده 8- هرگونه اصلاح یا تغییر در این آیین نامه بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیئت وزیران به عمل خواهد آمد.

مستندات تصویب:

1- مطابق بند(7) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور، نوبت کاری، جابه‌جایی محل خدمت کارمندان با تشخیص دستگاه اجرائی، کسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران به کارمندان پرداخت خواهد شد.

2- مطابق بند(6) بخشنامه شماره 14593/200 مورخ 21 /2 /1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تا تصویب و ابلاغ دستور العمل های مربوط به نحوه تعیین و تخصیص امتیاز، درصد یا مبالغ مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور،  سختی کار و کار در محیط های غیر متعارف،مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، نوبت کاری، مبلغ تضمین،کسر صندوق،فوق العاده محل خدمت(جابجایی محل خدمت)، مبالغ مقطوع تعیین شده مندرج در آخرین حکم کار گزینی سال 1387 کارمندان و هزینه سفر در این سال، مبنای پرداخت برای سال 1388 می باشد .

  با عنایت به مراتب فوق، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نموده است شرایط موجود ضمن ایجاد نارضایتی در بین کارمندان ذینفع، موجب پیگیری های مستمر و مکرر مراجع نظارتی و دستگاه های دولتی در خصوص تهیه و تصویب آیین نامه مربوط، شده است لذا متن ابلاغیه پیش نویس به شرح فایل پیوست بالا را برای سیر مراحل تصویب ارایه نموده است.

 

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 200/95/86 مورخ 1395/118/13 سازمان امور مالیاتی کشور

بخشنامه شماره 200/95/86 مورخ 1395/118/13 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اصلاح قسمت اخیر آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 3 ماده 169 ق م م اصلاحی مصوب 1394/04/31 و تمدید مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل پائیز سال 1395

دریافت فایل

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 57/305873 معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور

بخشنامه شماره 57/305873 معاونت نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص شیوه نامه اجرائی شناخت، اندازه گیری و گزارشگری بدهیها، ذخایر و بدهیهای احتمالی

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٤:٥٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

مصوبات مجلس در خصوص برنامه ششم ارسالی به شورای نگهبان

مصوبات مجلس در خصوص برنامه ششم ارسالی به شورای نگهبان 

کلیه اصلاحات و الحاقات
🔸کلیه جداول مصوب
🔸تذکرات تنقیحی و موارد نسخ شده
دریافت فایل

قابل قبول بودن وجوه هزینه شده در توسعه اماکن ورزشی به عنوان مالیات

قابل قبول بودن وجوه هزینه شده در توسعه اماکن ورزشی به عنوان مالیات( بخشنامه شماره 23643/51/ص مدیر کل دفتر امور مجلس وزارت ورزش و جوانان )

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٩:۳٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

آئین نامه اجرائی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

آئین نامه اجرائی تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم ( بخشنامه شماره 41997/230/د مورخ 1395/11/02 معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور )

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٩:٢٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

ابلاغ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک

ابلاغ مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک به انضمام جداول دارایی های استهلاک پذیر ... موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحی ق.م.م

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٥:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

دستورالعمل جدید نحوه به کارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرایی

دستورالعمل جدید نحوه به کارگیری بازنشستگان دستگاههای اجرایی ( بخشنامه شماره 973579 مورخ 1395/11/02 سازمان اداری و استخدامی کشور )

دریافت فایل 


مجموعه بخشنامه های مالیاتی در ماههای آذر و دی 1395

دریافت فایل 


آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده 28 قانون الحاق

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند (ل) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

این مقرره در جلسه مورخ 1395/10/26 هیئت وزیران تصویب و با شماره 134118مورخ 1395/10/29 از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت فایل


مجموعه آئین نامه های اجرائی قانون الحاق 2

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٩:٢٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

بخشنامه شماره 962201 مورخ 1395/10/26 سازمان اداری و استخدامی کشور

بخشنامه شماره 962201 مورخ 1395/10/26 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تکلیف دستگاهها به تخصیص پست های سازمانی متصدیان در مشاغل ابلاغی جاری و تکلیف کارمندان غیر واجد شرایط شاغل در این مشاغل

دریافت فایل 

نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

نظر شورای نگهبان درباره لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1395/10/15 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1_ علی‌رغم اصلاح به عمل آمده، بند 5 الحاقی ماده یک، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

2_ بند الحاقی 6 ماده 41، با توجه به اینکه اصلاحی به عمل نیامده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. ضمناً‌ نامه رئیس محترم دفتر رئیس محترم جمهور رافع ایراد سابق این شورا نمی‌باشد.

مستندات


مصوبات مجلس در خصوص برنامه ششم توسعه

این مصوبات برای تأیید نهایی به شورای نگهبان رفته است

دریافت فایل 


بخشنامه آخرین مهلت پذیرش مدارک مربوط به تسویه اسناد خزانه اسلامی نوع دوم

آخرین فرصت پذیرش مدارک و مستندات ارسالی درچهارچوب دستور العمل‌های مربوطه به منظور واگذاری اسناد خزانه اسلامی (موضوع بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395) با نماد معاملاتی سخا(1)  1395/10/5 و برای اسناد خزانه اسلامی با نماد معاملاتی سخا (2) 1395/11/5تعیین می‌گردد. بدیهی است شرکت فرابورس ایران به مدارک و مستندات دریافتی پس از تاریخ‌های یاد شده ترتیب اثر نخواهد داد و لازم است دستگاه‌های اجرایی در این خصوص تمهیدات لازم را به نحو مقتضی اتخاذ نمایند.

لینک خبر 
نویسنده : ابراهیم عنایت پور شیاده : ۱۱:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۳ دی ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد